REGULAMIN PORTALU

webinar.inbase.pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (DZ. U. 2015. POZ. 2135) InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej InBase publikuje poniższy regulamin. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania z portalu internetowego assessment.inbase.pl. Regulamin określa jakie czynności może podejmować użytkownik serwisu oraz jego prawa i obowiązki. Określa także kto jest administratorem tego portalu oraz jakie czynności może podejmować.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORTAL

Portal szkolenia.inbase.pl został przygotowany w celu świadczenia usługi szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych. Usługa zostanie przeprowadzona poprzez zorganizowane szkolenia w siedzibie InBase Sp. z o.o. dla osób, które zarejestrowały się za pośrednictwem tego portalu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Właścicielem Portalu jest InBase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-956, ul. Stanisława Lentza 10.
 2. Niezbędnym dla korzystania z portalu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cooki’es oraz konto poczty e-mail
 3. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Utworzenia konta użytkownika może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna a także przedstawiciel jednostki organizacyjnej.
 2. Rejestracja użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie pola: imię, nazwisko, adres e-mail a oraz nazwę reprezentowanej jednostki organizacyjnej oraz wybranie pola „zapisz się”.
 3. Do utworzenia konta niezbędne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem.
 4. Administrator może zablokować dostęp do konta użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu, podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, podejmowania przez użytkownika działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego portalu oraz podejmowania przez użytkownika wszelkich innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych użytkowników lub administratora.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Po utworzeniu konta przez użytkowania, na podany adres e mail zostanie przesłana umowa o zachowaniu poufności.
 2. W terminie dogodnym dla użytkownika i Inbase zostanie przeprowadzona wstępna analiza zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez użytkownika.
 3. Analiza zostanie przeprowadzona w drodze 2 godzinnej rozmowy z użytkownikiem za pomocą sytemu umożliwiającego wideokonferencję.
 4. Po przeprowadzonej analizie, w dogodnym terminie niezbędnym do przygotowania oceny stanu zabezpieczeń ochrony danych osobowych, Inbase przedstawi użytkownikowi raport zabezpieczeń.
 5. W ramach raportu, Inbase omówi rekomendowane rozwiązania wspomagające stosowane środki zabezpieczeń a także przedstawi zalecane produkty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników zarejestrowanych, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników zarejestrowanych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników z funkcji portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Wszelkie reklamacje dotyczące działalnością portalu prosimy o kierowanie na adres:

InBase Sp. z o.o.

ul. Stanisława Lentza 10

Warszawie 02-956

Lub drogą elektroniczną na adres biuro@inbase.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. InBase nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne z przyczyn niezależnych od InBase
 2. Niniejszy regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady dla wszystkich części portalu.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach portalu www.isysabi.com oraz w siedzibie InBase.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez konieczności bezpośredniego informowania użytkowników a poprzez aktualizację niniejszego regulaminu bezpośrednio na stronie assessment.inbase.pl
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem 1.04.2016 r.